Program ukraiński

Światowa Konferencja ACBS 2022

Przekazujemy ważną informacje dla uchodźców z Ukrainy oraz osób pracujących z nimi!

Drodzy Członkowie ACBS,

Istotą naszego zawodu jest gotowość do wspierającego i uważnego słuchania. Kiedy słyszymy wołanie naszych ukraińskich sąsiadów, wznosi się w nas krzyk, który odzwierciedla jego naglącą potrzebę. 896 829 Ukraińców szuka obecnie schronienia w naszej ojczyźnie, Rumunii. To tyle osób, ilu mieszkańców liczy Bratysława i Kiszyniów razem wzięte. A to tylko jedna szósta liczby Ukraińców, którzy próbują znaleźć tymczasowy lub stały dom w Polsce, Rumunii, na Węgrzech i w Moldawii.

Sześćdziesiąt lat temu, kiedy Europa odbudowywała się po wojnie, która ją rozerwała, Viktor Frankl zachęcał nas, abyśmy pamiętali, że sens życia nie jest pytaniem, które zadajemy sobie sami, ale pytaniem, które zadaje nam życie. Właśnie teraz pytanie to zadają nam ludzie, którzy 83 dni temu nawet nas nie znali, ale dziś potrzebują nas bardziej niż kiedykolwiek.

ACBS zobowiązuje się do wsparcia Ciebie, profesjonalisty, który poświęcił swoje życie, aby złagodzić jak najwięcej cierpienia, abyś mógł odpowiedzieć na to pytanie. Mamy szczerą nadzieję, że możliwość, którą oferujemy, pomoże Ci odkryć, jak wiele ukojenia i wartości może przynieść światu Twoja praca.

W imieniu Rumuńskiego Oddziału ACBS chcielibyśmy ogłosić program dostępny dla profesjonalistów z Ukrainy lub z krajów, w których mieszka znaczna liczba potrzebujących ukraińskich ofiar wojny, którzy pracują z tymi ofiarami i chcą wziąć udział w Światowej Konferencji ACBS, aby dowiedzieć się więcej o tym, jak wykorzystać ACT lub inne metody CBS do niesienia pomocy.

Ta cenna możliwość została stworzona przez anonimowego darczyńcę, który zgodził się ufundować bezpłatne wirtualne rejestracje na Światową Konferencję dla takich profesjonalistów, a ACBS udostępniło łatwy sposób, aby to zrobić.

Poniżej znajduje się więcej szczegółów na temat tej możliwości i warunków, jakie należy spełnić, aby się do niej zakwalifikować:

 • Wnioski muszą być składane za pośrednictwem specjalnego portalu ACBS (link poniżej).
 • Wnioski muszą zostać złożone do 26 maja 2022 r.
 • Do udziału w programie kwalifikują się wyłącznie specjaliści z krajów należących do kategorii 2 i 3 (Tier 2 i Tier 3) (np. z Rumunii, Polski, Węgier, Bułgarii, Mołdawii, Chorwacji, Ukrainy itd.) Informacje o tym, które kraje należą do kategorii 2 lub 3, można znaleźć na stronie: https://contextualscience.org/wc2022virtual_registration_tiers#Tier2
 • Specjaliści z krajów uprzywilejowanych ekonomicznie (zgodnie z powyższym linkiem) nie kwalifikują się do udziału w programie (np. z Kanady, Europy Północnej, Europy Zachodniej, USA itp.).
 • Nie można wykorzystać programu do zastąpienia już istniejących rejestracji.
 • Nie ma możliwości uzyskania certyfikatu CE ani śledzenia godzin.
 • Warsztaty przedkonferencyjne nie są dostępne w ramach tego programu.

Jeśli dotyczy to Państwa lub kogoś, kogo Państwo znają, prosimy o wypełnienie poniższego formularza, aby otrzymać bezpłatny dostęp do Światowej Konferencji ACBS.

https://contextualscience.org/webform/ukranian_war_victim_training_scholarship

Odbiorcy otrzymają link umożliwiający dostęp do strony konferencji (około 6 lub 7 czerwca). Technicznie rzecz biorąc, dostęp do strony nie jest formalną rejestracją i nie będzie pokwitowania (ma to na celu zaoszczędzenie czasu pracowników), ale wirtualny program będzie dostępny bez ponoszenia kosztów.

Aby wziąć udział w konferencji za darmo, wystarczy wysłać do nas bardzo krótki tekst (2-3 zdania), w którym opiszesz, w jaki sposób udział w konferencji mógłby pomóc Ci w niesieniu pomocy ofiarom wojny.

Ofiarodawca zwrócił się do członków ACBS z prośbą o rozważenie możliwości wpłaty na fundusz ACBS, który pomoże w realizacji tego i innych projektów na rzecz uchodźców wojennych. Wojna na Ukrainie nie jest jedyną wojną i darczyńca uważa, że ważne jest, aby ACBS było częścią rozwiązania tego problemu na całym świecie.

Możesz przekazać datek na fundusz na rzecz uchodźców wojennych tutaj:

https://www.paypal.com/donate/?hosted_button_id=RR77M63ARU242

Chcemy wyrazić naszą wdzięczność wszystkim tym, którzy rozważają ubieganie się o to stypendium i którzy poświęcają swój czas i energię, by odpowiedzieć na ten kryzys w godny i znaczący sposób.

Jesteśmy z Wami i mamy nadzieję, że się tam zobaczymy!

 

Serdecznie pozdrawiam,

Silvia Nicolescu

W imieniu ACBS Rumunia

We provide important information for refugees from Ukraine and those working with them!

Dear Fellow ACBS Members,

The core of our profession is the willingness to listen caringly and carefully. As we hear the cry of our Ukrainian neighbours, an outcry rises inside of us to mirror its urgency. 896.829 Ukrainians are now seeking refuge in our home country, Romania. That’s as many people as the population of Bratislava and Chișinău put together. And this is only a sixth of the number of Ukranians who are now trying to find a temporary or permanent home in Poland, Romania, Hungary and The Republic of Moldova.

Sixty years ago, when Europe was recovering from a war that tore it apart, Viktor Frankl urged us to remember that the meaning of life is not a question that we ask of ourselves, but a question that is asked of us by life. Right now, the question is asked of us by people who did not even know us 83 days ago, but who need us today more than ever.

ACBS is making a commitment to support you, a professional who has dedicated their life to alleviating as much suffering as possible, to respond to this question. We sincerely hope that the opportunity we’re offering will help you discover how much solace and value your work can bring to this world.

On behalf of the Romanian Chapter of ACBS we would like to announce a program available to professionals from the Ukraine or in states with significant numbers of Ukrainian war victims in need who are doing work with these victims and are wanting to attend ACBS World Conference virtually to learn more about how to use ACT or other CBS methods to help.

This valuable opportunity is provided by an anonymous donor who has agreed to fund free virtual registrations to the World Conference for such professionals and ACBS has provided an easy way to do it.

Here are more details about this opportunity and the condition for eligibility:

 • The requests have to come thru the special ACBS portal (link below).
 • The requests have to be submitted by May 26, 2022.
 • Only professionals from registration Tier 2 and registration Tier 3 nations are eligible (for example, Romania, Poland, Hungary, Bulgaria, Moldova, Croatia, Ukraine, etc). You can see which countries are Tier 2 or 3 here: https://contextualscience.org/wc2022virtual_registration_tiers#Tier2
 • Professionals from economically advantaged „Tier 1” nations (according to the link above) are not eligible (for example, Canada, Northern Europe, Western Europe, USA, etc.).
 • This can’t replace existing registrations.
 • No CE or hours tracking can be provided.
 • Preconference workshops are not available as part of this program.

If this applies to you or someone you know, please have them fill out the form here to receive free ACBS World Conference access.

https://contextualscience.org/webform/ukranian_war_victim_training_scholarship

Recipients will get a link providing conference site access (around June 6 or 7.) Technically, site access is not formal registration and there will be no receipt (this is to save staff time), but the virtual program will be open without cost.

In order to attend the conference for free, all you need to do is to send us a very short text (2-3 sentences) in which you describe how participating in the conference could help you provide support for the victims of war.

The donor has asked ACBS members to consider contributing to an ACBS fund that will help with this and other projects for war refugees. The Ukraine war is not the only one raging and the donor feels that it is important that ACBS be part of the solution worldwide.

You can donate to the war refugee fund here:

https://www.paypal.com/donate/?hosted_button_id=RR77M63ARU242

We want to express our gratitude for all of you who are considering applying for this scholarship and who are spending their time and their energy on responding to this crisis in a dignifying and meaningful way.

We stand with you and hope to see you there! 

Warmly,
Silvia Nicolescu
On behalf of ACBS Romania

Шановні колеги-члени ACBS!

Основою нашої професії є бажання уважно й уважно слухати. Коли ми чуємо крик наших сусідів-українців, всередині нас піднімається крик, який відображає його невідкладність. 896 829 українців зараз шукають притулку в нашій рідній країні, Румунії. Це стільки ж людей, скільки населення Братислави та Кишинева разом узятих. І це лише шоста частина від числа українців, які зараз намагаються знайти тимчасовий чи постійний будинок у Польщі, Румунії, Угорщині та Республіці Молдова.

Шістдесят років тому, коли Європа оговтувалася від війни, яка її розірвала, Віктор Франкл закликав нас пам’ятати, що сенс життя – це не питання, яке ми ставимо собі, а питання, яке ставить нам життя. Саме зараз нам задають питання люди, які навіть не знали нас 83 дні тому, але які сьогодні потрібні як ніколи.

ACBS бере на себе зобов’язання підтримати вас, професіонала, який присвятив своє життя полегшенню якомога більше страждань, щоб відповісти на це запитання. Ми щиро сподіваємося, що можливість, яку ми пропонуємо, допоможе вам дізнатися, скільки втіхи та цінності ваша робота може принести цьому світу.

Від імені Румунського відділення ACBS ми хотіли б оголосити про програму, доступну для професіоналів з України або в державах зі значною кількістю українських жертв війни, які потребують, які працюють з цими жертвами та бажають відвідати Всесвітню конференцію ACBS фактично, щоб дізнайтеся більше про те, як використовувати ACT або інші методи CBS, щоб допомогти.Цю цінну можливість надає анонімний донор, який погодився профінансувати безкоштовну віртуальну реєстрацію на Всесвітню конференцію для таких фахівців, і ACBS надала простий спосіб зробити це.

Нижче наведено докладніші відомості про цю можливість та умови відповідності:

 • Запити мають надходити через спеціальний портал ACBS (посилання нижче).
 • Запити необхідно подати до 26 травня 2022 року.
 • Тільки професіонали з реєстраційного рівня 2 та реєстраційного рівня 3 мають право на участь (наприклад, Румунія, Польща, Угорщина, Болгарія, Молдова, Хорватія, Україна тощо). Ви можете побачити, які країни мають рівень 2 або 3 тут: https://contextualscience.org/wc2022virtual_registration_tiers#Tier2
 • Професіонали з економічно вигідних країн «Tier 1» (за посиланням вище) не мають права (наприклад, Канада, Північна Європа, Західна Європа, США тощо).
 • Це не може замінити існуючої реєстрації.
 • Не можна надати CE або отримання годин.
 • Передконференційні семінари недоступні в рамках цієї програми.

Якщо це стосується вас чи когось із ваших знайомих, попросіть їх заповнити форму, щоб отримати безкоштовний доступ до Всесвітньої конференції ACBS.
https://contextualscience.org/webform/ukranian_war_victim_training_scholarship

Одержувачі отримають посилання для доступу до сайту конференції (приблизно 6 або 7 червня). Технічно доступ до сайту не є офіційною реєстрацією і не буде квитанції (це для економії часу персоналу), але віртуальна програма буде відкрита безкоштовно.

Для того, щоб взяти участь у конференції безкоштовно, все, що вам потрібно зробити, це надіслати нам дуже короткий текст (2-3 речення), в якому ви опишете, як участь у конференції може допомогти вам надати підтримку жертвам війни.

Донор попросив членів ACBS розглянути можливість внеску до фонду ACBS, який допоможе у цьому та інших проектах для біженців з війни. Українська війна — не єдина, що вирує, і донор вважає, що важливо, щоб ACBS була частиною рішення у всьому світі.

Ви можете пожертвувати до фонду військових біженців тут:
https://www.paypal.com/donate/?hosted_button_id=RR77M63ARU242

Ми хочемо висловити нашу вдячність усім вам, хто розглядає можливість подати заявку на цю стипендію і хто витрачає свій час і свою енергію на те, щоб гідно та змістовно реагувати на цю кризу.

Ми з вами і сподіваємося побачити вас там! 

З теплом,
Сільвія Ніколеску
Від імені ACBS Румунії