Statut

Statut Stowarzyszenia
Association for Contextual Behavioral Science Polska

Rozdział I Postanowienia ogólne

§ 1

1. Stowarzyszenie nosi nazwę Association for Contextual Behavioral Science Polska, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie Ustawy Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 1989r. Nr 20 poz 104 z późn zm.) oraz postanowień niniejszego Statutu.
2. Skrócona nazwa Stowarzyszenia to ACBS Polska.
3. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Poznań.
4. Stowarzyszenie zostaje powołane na czas nieokreślony.
5. Stowarzyszenie ma osobowość prawną.
6. Terenem działalności Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.
7. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może prowadzić działania poza granicami kraju na terenie innych państw, z poszanowaniem tamtejszego prawa.
8. Stowarzyszenie może dla celów współpracy tworzyć Oddziały Regionalne.

Rozdział II Cele i formy działania

§ 2

Celami Stowarzyszenia są:
1. Rozwijanie nauk kontekstualnych o zachowaniu w Polsce.
2. Upowszechnianie wiedzy na temat nauk kontekstualnych oraz spokrewnionych z nimi dziedzin psychologii poznawczej i behawioralnej.
3. Promowanie w Polsce badań naukowych i wiedzy psychologicznej o ludzkim zachowaniu.
4. Określanie i promowanie rozwoju praktycznej wiedzy o podstawowych zasadach zachowania człowieka, teoriach psychologicznych powiązanych z tymi zasadami oraz
o sposobach uczenia się i promocji tej wiedzy, potwierdzonej najlepszymi dostępnymi naukowymi dowodami na temat skutecznych strategii prewencji i interwencji.
5. Promowanie spojrzenia na naukę jako na dynamiczny proces i ciągłą interakcję między jej założeniami, wiedzą empiryczną oraz jej realizacją w praktyce.
6. Promowanie w Polsce i rozwój społeczności naukowców, badaczy, wykładowców
i praktyków, pracujących w sposób zespołowy, otwarty, samokrytyczny, wolny
od prześladowań oraz otwarty na praktyczną, szeroko zakrojoną wiedzę, celem maksymalizacji korzyści innych ludzi.
7. Doradztwo w Polsce podmiotom politycznym, prawnym oraz decyzyjnym
w odniesieniu do spraw dotyczących kontekstualnych nauk o zachowaniu.
8. Ochrona i promocja zdrowa.
9. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.

§ 3

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1. Organizowanie szkoleń i warsztatów dla praktyków oraz osób zainteresowanych funkcjonalnym kontekstualizmem.
2. Organizowanie zebrań dyskusyjnych, odczytów, konferencji, seminariów, sympozjów.
3. Prowadzenie działalności wydawniczej.
4. Działalność opiniotwórczą w sektorze badań i rozwoju.
5. Działalność opiniotwórczą w sektorze promocji zdrowia.
6. Współpracę z instytucjami prowadzącymi badania w dziedzinach pokrewnych celom Stowarzyszenia.
7. Powoływanie i odwoływanie grup studenckich, grup skupiających się wokół różnych obszarów tematycznych oraz innych grup w obrębie Stowarzyszenia.
8. Wspieranie działalności innych osób i instytucji zbieżnych z celami Stowarzyszenia.
9. Współpracę z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami. Może pozostawać członkiem tych organizacji
na zasadach pełnej autonomii.

Rozdział III Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 4

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1. Członek Profesjonalista.
2. Członek Student.
3. Członek Zrzeszony.
4. Członek Honorowy.

§ 5

1. Członkami Stowarzyszenia mogą zostać osoby zainteresowane rozwojem funkcjonalnego kontekstualizmu w obszarze nauki i praktyki, którzy są już członkami Association for Contextual Behavioral Science.
2. Członkami Stowarzyszenia mogą zostać zarówno obywatele polscy, jak i cudzoziemcy mający miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Osoba staje się członkiem Stowarzyszenia w momencie otrzymania potwierdzenia członkostwa przez e-mail.
4. Członkowie Profesjonaliści i Honorowi mają nieograniczony dostęp do wszystkich praw i przywilejów Stowarzyszenia. Minimalnym wymaganiem przy wyborze Profesjonalnego Członkostwa jest posiadanie wykształcenia na poziomie co najmniej licencjatu.
5. Członkowie Studenci to osoby w trakcie nauki na Uczelni Wyższej Publicznej i/lub niepublicznej
6. Członkowie Zrzeszeni to osoby niespełniające powyższych wymogów, ale zainteresowane udziałem w realizacji celów Stowarzyszenia. Mają takie same prawa jak inni Członkowie za wyjątkiem braku czynnego prawa wyborczego, a w sprawach statutowych mogą pełnić głos doradczy.
7. Wymagania dla Członków Honorowych określa Zarząd Stowarzyszenia. Postanowienia Regulaminu Członkowskiego w Stowarzyszeniu ustala Zarząd.

​ § 6

1. Przyjęcie w poczet Członków następuje poprzez złożenie deklaracji członkowskiej oraz opłacenie składki członkowskiej.

§ 7

1. Członkostwo Stowarzyszenia ustaje na skutek:
a) dobrowolnej rezygnacji pisemnej z przynależności do Stowarzyszenia złożonej na ręce Zarządu,
b) odwołania członka uchwałą Zarządu,
c) naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania postanowień i uchwał władz Stowarzyszenia,
d) śmierci członka,
e) utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,
f) nieopłacenia składki członkowskiej przez 3 miesiące od terminu należnej opłaty.
2. Osoba nie powinna zalegać z jakimikolwiek składkami i/lub należnościami, zarówno w Stowarzyszeniu, jak i w samym ACBS. Opóźnienie z wpłatą do 3 miesięcy nie przerywa ciągłości członkostwa w Stowarzyszeniu.

§ 8

1. Każdy Członek Profesjonalista, Honorowy, Student i Zrzeszony jest uprawniony do głosowania we wszystkich kwestiach, jakie zostaną postawione przed Stowarzyszeniem. Głosowanie poprzez pośredników nie jest dozwolone. Regulamin głosowania przez innych Członków w poszczególnych kwestiach może być określony przez Zarząd.

§ 9

1. Stowarzyszenie może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Stowarzyszenia.

Rozdział IV Struktura organizacyjna i władze Stowarzyszenia

§ 10

Władzami Stowarzyszenia są:
1. Walne zebranie członków.
2. Zarząd.
3. Komisja Rewizyjna.

§ 11

1. Kadencja wszystkich władz Stowarzyszenia trwa 4 lata za wyjątkiem Przedstawiciela Studentów, którego kadencja trwa 2 lata.

ZARZĄD

§ 12

1. Zarząd Stowarzyszenia składa się z: Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego, Skarbnika-Sekretarza, Przedstawiciela Studentów oraz trzech Członków Ogólnych.
Każdy z nich pełni ogólnie przyjęte obowiązki związane ze stanowiskiem oraz szczególne funkcje opisane w innym miejscu Statutu lub przydzielone przez Zarząd.
2. Wybory Członków Zarządu rozpisywane są zależnie od funkcji. Przewodniczący, Zastępca Przewodniczącego, Członkowie Ogólni, Skarbnik-Sekretarz wybierani są co cztery lata. Przedstawiciel Studentów wybierany jest co dwa lata.
3. Zarząd na wniosek Walnego Zgromadzenia organizuje wybory do władz Stowarzyszenia drogą e-mailową w terminie do 7 dni od wpłynięcia wniosku.
4. W zaistniałej sytuacji rozsyłane są e-maile do wszystkich Członków, celem głosowania. W treści maila znajduje się link do strony www poprzez którą członkowie mogą zostać zweryfikowani i oddać ważny głos.
5. Kandydaci na stanowiska zarządcze muszą być Członkami Association for Contextual Behavioral Science. Wybory są ważne, jeżeli weźmie w nich udział połowa członków stowarzyszenia. W wypadku braku kworum, Zarząd organizuje kolejne wybory w terminie do 7 dni od pierwszych. Wynik drugich wyborów jest rozstrzygający.
6. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
7. Zastępca Przewodniczącego pełni funkcje Przewodniczącego na wypadek jego nieobecności, niedyspozycji lub rezygnacji. W przypadku rezygnacji, długiej nieobecności lub niedyspozycji, Zarząd może większością dwóch trzecich głosów powołać nowego Przewodniczącego, zanim zostaną rozpisane wybory w normalnym trybie. W takim przypadku funkcje Przewodniczącego, do czasu objęcia stanowiska przez nowego Przewodniczącego, pełni Zastępca Przewodniczącego.
8. Za dobrą praktykę uznaje się powoływanie na funkcję Zastępcy Przewodniczącego osobę pełniącą funkcje Przewodniczącego w poprzedniej kadencji celem utrzymania ciągłości i płynności funkcjonowania Zarządu.
9. Zarząd co roku zobowiązany jest przedkładać Walnemu Zgromadzeniu roczne sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia.
10. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach, w formie uchwał zwykłą większością głosów jego członków obecnych na posiedzeniu Zarządu. W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Przewodniczącego.

​ § 13

Zarząd sprawuje pieczę nad przedsięwzięciami Stowarzyszenia, wykonuje swoje obowiązki i działa w granicach praw określonych w Statucie. Działania Zarządu, które mają wpływ na politykę Stowarzyszenia, podlegają większościowemu głosowaniu Członków na dorocznym zjeździe lub poprzez specjalne głosowania drogą e-mailową, jeśli tak zdecyduje Zarząd.
Do kompetencji Zarządu należy w szczególności:
1. Uchwalanie planów działania Stowarzyszenia i budżetu.
2. Uchwalanie rocznych planów finansowych.
3. Uchwalanie regulaminu Zarządu.
4. Podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innych organów.
5. Podejmowanie decyzji o przystępowaniu do spółek, zrzeszeń i innych organizacji oraz o ich tworzeniu.
6. Przyjmowanie darowizn, spadków i subwencji.
7. Decydowanie o utworzeniu i likwidacji wyodrębnionych instytutów, zakładów i placówek.
8. Występowanie z wnioskiem w sprawie zmian Statutu Stowarzyszenia oraz likwidacji Stowarzyszenia.
9. Decydowanie o zmianach w Statucie.
10. Powoływanie specjalnych komisji stałych i tymczasowych.
11. Ustalanie wysokości składek członkowskich.

§ 14

1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Przewodniczący z własnej inicjatywy bądź na pisemny wniosek Członków Zarządu, przesyłając informację o terminie pocztą elektroniczną, a w przypadku braku takiej możliwości listem poleconym na co najmniej 3 dni przed planowanym spotkaniem.
3. O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu.
4. W szczególnych przypadkach uchwały Zarządu mogą zostać podjęte także bez odbywania posiedzenia, w drodze głosowania elektronicznego na adres e – mail wyznaczonego członka Zarządu lub poprzez złożenie podpisów pod treścią uchwały przez poszczególnych członków Zarządu.

​ WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW

​ § 15

1. Walne zgromadzenie członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. W Walnym Zgromadzeniu Członków biorą udział:
a) z głosem stanowiącym – Członkowie Profesjonaliści,
b) z głosem doradczym – Członkowie Studenci, Zrzeszeni, Honorowi oraz zaproszeni goście.
2. Uchwały Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia zapadają bezwzględną większością głosów Członków, którzy są na nim obecni. Głosowanie jest tajne.

§ 16

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
1. Określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia.
2. Uchwalanie zmian statutu.
3. Wyłonienie kandydatów do władz Stowarzyszenie i skierowanie wniosku o przeprowadzenie wyborów drogą internetową przez Zarząd.
4. Udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej.
5. Rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu.
6. Uchwalanie budżetu.
7. Podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia Członka Honorowego.
8. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia.
9. Rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez Członków Stowarzyszenia lub jego władze.
10. Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu.
11. Podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku.
12. Podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz stowarzyszenia.

​ § 17

1. Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.
2. Walne Zgromadzenie Członków zwyczajne jest zwoływane raz na rok przez Zarząd Stowarzyszenia. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków drogą e-mailową co najmniej na 28 dni przed terminem zebrania.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków może się odbyć w każdym czasie.
Jest zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej
lub pisemny wniosek co najmniej 5% ogólnej liczby Członków Profesjonalistów Stowarzyszenia.

​ KOMISJA REWIZYJNA

​ § 18

Komisja Rewizyjna jest powoływana na okres 4 lat i składa się z trzech członków:
1. Przewodniczącego.
2. Zastępcy Przewodniczącego.
3. Sekretarza.

§ 19

1. Członkowie Zarządu nie mogą być członkami Komisji Rewizyjnej.

 § 20

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

 1. Kontrola całokształtu działalności Stowarzyszenia.
 2. Ocena pracy Zarządu, w tym corocznych sprawozdań i bilansu.
 3. Wnioskowanie do Walnego Zgromadzenia Członków o udzielanie absolutorium Zarządowi.
 4. Wnioskowanie o odwołanie całego Zarządu w razie jego bezczynności lub bezczynnego członka Zarządu.
 5. Wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków.
 6. Zwoływanie Walnego   Zebrania   Członków   w  razie  niezwołania  Walnego  Zebrania Członków przez zarząd w określonym terminie.

 

Rozdział V Majątek i gospodarka finansowa

§ 21

 Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:

 1. Składki członkowskie.
 2. Darowizny, zapisy i spadki, środki pochodzące z ofiarności publicznej, ze sponsoringu.
 3. Dotacje, subwencje, udziały, lokaty, granty naukowe.
 4. Odsetki bankowe.
 5. Dochody z majątku Stowarzyszenia.
 6. Dochody z organizacji wykładów, warsztatów oraz konferencji naukowych, szkoleniowych i dydaktycznych.
 7. Inne wpływy.

 § 22

 1. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.


Rozdział VI Postanowienia końcowe

 § 23

 1. Po pięciu latach od utworzenia Statutu Zarząd powoła Komisję, której zadaniem będzie rewizja dotychczasowego Statutu oraz zaproponowanie ewentualnych zmian.

 § 24

 1. W przypadku rozwiązania lub zakończenia działalności Stowarzyszenia, cały jego majątek oraz jego nazwa przekazane zostaną jednej lub więcej organizacji non-profit, zajmujących się działalnością naukową i/lub zawodową w obszarze zdrowia psychicznego.

§ 25

 1. Realizując powyższe cele Stowarzyszenie opiera się na społecznej pracy członków. Może jednak zatrudniać pracowników do prowadzenia swych spraw.

 § 26

W sprawach nie uregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy prawa o stowarzyszeniach.